top of page

Privacy verklaring 

Doeleinden en grondslagen persoonsgegevens

Turning Learning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Turning Learning verwerkt en verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarbij zullen alleen die persoonsgegevens gevraagd worden die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Turning Learning aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. Turning Learning neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacy wetgeving in acht. Uw persoonsgegevens worden door Turning Learning gebruikt voor; communicatie met Turning Learning, via websites of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van de door u gebruikte diensten; of voor de uitvoering van uw opdracht. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@turninglearning.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Turning Learning geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

 

Bewaartermijn

Turning Learning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstrekking aan derden

Turning Learning verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Turning Learning kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Turning Learning onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 4 in acht nemen.

Rechten inzage en wijziging

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@turninglearning.nl. Turning Learning zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ook heeft u altijd de mogelijkheid uw toestemming in te trekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken, door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen (indien aanwezig). Bij onopgeloste problemen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl in Den Haag.

Beveiliging

Turning Learning neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Turning Learning op via contact@turninglearning.nl.

iStock-588266018.jpg
bottom of page